Marjolijn is meteen duidelijk als je een foto me...
Lieve Marjolijn wat ben ik blij dat ik een tijdj...
Dagelijks kom ik hier voor Marjolijn, helaas is ...
ben erg blij met de antwoorden tot nu toe dit ge...
Onze helderziende mediums & paragnosten helpen U graag.
Klantenservice: KLIK HIER

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Begripsbepaling

1.  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
2.  Chat: schriftelijke en online communicatie via de website van Ondernemer met een Consulent;
3.  Credits: door de consument aangekocht krediet welke gebruikt worden ter financiering van de chats;
4.  Website: een medium voor de presentatie van informatie via het internet;
5.  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
6.  Consulent: een natuurlijk persoon met wie Consument via de Website in het kader van de dienstverlening contact kan leggen;
7.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 Funtionaliteit

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

1.  Het deelnemen en/of gebruik maken van de door de Ondernemer aangeboden diensten geschiedt geheel op eigen risico van de Consument. Spiritueleverklaring.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van Spiritueleverklaring.nl.
2.  Ondanks de constante zorg en aandacht die Ondernemer besteedt aan de samenstelling van Spiritueleverklaring.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Spiritueleverklaring.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.
3.  De door de Ondernemer aangegeven diensten worden naar behoren uitgevoerd. Deze aangegeven diensten worden geen rechten aan verleend.
4.  Consument is zelf aansprakelijk voor de gevolgen en enige schade (direct of indirect) die afkomstig is van de Consulent en of door de Ondernemer overige aangeboden diensten op Spiritueleverklaring.nl. Ondernemer kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.
5.  Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Spiritueleverklaring.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de Ondernemer. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Spiritueleverklaring.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
6.  Ondernemer sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Spiritueleverklaring.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Spiritueleverklaring.nl te kunnen raadplegen.
7.  Ondernemer is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Spiritueleverklaring.nl verkregen is. Spiritueleverklaring.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de Consument altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Spiritueleverklaring.nl verkregen informatie. De informatie op Spiritueleverklaring.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
8.  Ondernemer adviseert te allen tijde een (huis)arts of specialist te consulteren. Ondernemer of Consulent zal jou nooit adviseren een huisarts/specialist of psycholoog/psychiater buiten te sluiten. Consument dient zelf verstandig en bewust om te gaan met de adviezen afgegeven door de Consulenten op Spiritueleverklaring.nl en nooit bepaalde zaken zonder (huis)arts of andere specialist te beslissen of deze buiten te sluiten en verzoeken. Ondernemer wijst Consument uitdrukkelijk om nooit een advies van een huisarts/specialist of psycholoog/psychiater te negeren. De Consument is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen indien zij daarvoor kiest.

Artikel 4 Aanbiedingen

1.  In het geval dat een aanbieding zich onder bepaalde voorwaarden voordoet of als er een bepaalde geldigheidsduur aan verbonden is dan wordt dit met klem vermeld.
2.  De aanbieding wordt voorzien van een voltallige en precieze representatie van de aangeboden diensten en/of producten. De representatie betreffend de aanbieding is voldoende beschreven om de Consument een juiste weergave van de aanbieding te laten schetsen. Wanneer de Ondernemer de aanbieding van illustraties of dergelijke voorziet zijn deze een waarachtige representatie van de aangeboden diensten en/of producten. Wanneer de Ondernemer hierin een fout maakt of dit op een misverstand berust is de Ondernemer niet aansprakelijk.
3.  De aanbieding die de Consument ontvangt heeft als inhoudt de rechten en plichten die de Consument accepteert wanneer de Consument de aanbieding afsluit.
4.  Wanneer de Consument de aanbieding aangaat, waar de diensten en/of producten tegen een verlaagde prijs worden afgeprijsd, kan de Consument per aanbod hier een enkele keer van profiteren.
5.  De Ondernemer reikt de Consument een gratis credit aan ter introductie. Het wordt door de ondernemer niet geduld om meerdere malen van deze introductie gebruik te maken.
6.  In het geval van wangebruik van de door de Ondernemer aangeboden diensten en/of producten, sluit de Ondernemer de Consument uit van de aangeboden diensten en/of producten en wanneer de Ondernemer zich genoodzaakt voelt zal deze ook juridische stappen ondernemen.

Artikel 5 Inhoud en gebruik van de Website

1.  Spiritueleverklaring.nl functioneert als een platform, waar Consumenten en Consulenten zonder tussenkomst van derden elkaar kunnen treffen en met elkaar kunnen communiceren, ook met meerderen tegelijk. Spiritueleverklaring.nl is geen partij bij een tussen Consumenten en Consulent door middel van Spiritueleverklaring.nl tot stand gekomen afspraak of overeenkomst.
2.  Spiritueleverklaring.nl is niet inhoudelijk betrokken bij de eventuele door een Consulent aan Gebruiker aangeboden en/of geleverde Diensten. Spiritueleverklaring.nl oefent geen preventieve controle uit op de kwaliteit of de rechtmatigheid van de aangeboden en/of geleverde Diensten, maar behoudt zich te allen tijde het recht voor om, indien de omstandigheden naar haar redelijke oordeel dit vereisen, de inhoud van de interacties tussen de Consument en een Consulent te screenen.
3.  Spiritueleverklaring.nl is geen partij bij een tussen Consument en Consulent door middel van Spiritueleverklaring.nl tot stand gekomen afspraak of overeenkomst.
4.  Er kunnen geen rechten aan onze spirituele adviezen worden ontleend. Het consult impliceert paranormale en spirituele ingevingen en Consument verkiest zelf hoeveel waarde zij aan de gegeven inzichten en adviezen hecht en wat zij ermee verkiest te doen.
5.  Een spiritueel-, paranormaal- of coachings-consult per chat of middels een reading is slechts een momentopname van het proces waarin Consument op dat moment verkeert. Aangezien er op dat moment wordt gekeken of ‘inzichtelijk wordt ingevoeld’ kan Spiritueleverklaring.nl geen enkele garantie bieden met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Daarnaast maakt Consument zelf de keuzes die haar toekomst beïnvloeden en bepalen.
6.  Het is een Consulent toegestaan om andere Consulenten in te schakelen voor de aangeboden diensten en/of producten. Dit houdt dus in dat meerdere Consulenten inhoudelijk betrokken kunnen worden bij een gesprek van een Consulent met een Consument. De inhoudelijke betrokkenheid heeft betrekking tot alle aangeboden en/of geleverde diensten zoals een chat of reading. De Consulent handelt altijd in haar eigen naam en is op de hoogte van de adviezen van derden naar de Consument. Het consult wordt ingevuld naar eigen goeddunken en inzicht van de spirituele consulenten. Een consult/advies dat tijdens een chat door een consulent of diens medeconsulent wordt gegeven is van geheel vrijblijvende aard. De Consulent mag tevens gebruik maken van een avatar ook wel bekend als een online gegenereerde afbeelding. De Consument is zelf aansprakelijk voor de gevolgen en enige schade (direct of indirect) die afkomstig is van de Consulent of diens medeconsulent. Echter zullen de Consulenten verantwoordelijk zijn voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de door de Consument gedeelde vertrouwelijke informatie. De Consument blijft zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de inloggegevens van het account.

Artikel 6 De verbintenis

1.  Gedurende de in de aanbieding vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van inflatie.
2.  In afwijking van het vorige lid kan Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen waar Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.  Prijsverhogingen zijn altijd toegestaan.
4.  De door Consument aangekochte credits blijven geldig tot 2 jaar na aanschaf.
5.  Aangekochte credits kunnen alleen ingezet worden ter financiering van de op de website aangeboden chat diensten en worden niet retour genomen.
6.  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
7.  De Ondernemer staat garant dat de geleverde diensten en/of producten afdoen conform de verbintenis, in de aanbieding genoemde beschrijvingen voldoet aan aannemelijke vereisten van kwaliteit op data van de verbintenis.

Artikel 7 Transacties

1.  Bij aanschaf van de diensten en/of producten voldoet de Consument direct de betaling bij de overeen gekomen diensten en/of producten. Bij een betaling vooraf kan de Ondernemer geen enkel recht ontlenen aan de te verstrekken diensten en/of producten.

Artikel 8 Discretie

1.  Elk persoon betrokken bij de activiteiten van de Ondernemer hebben de verplichting tot discretie betreffend de door de Consument verstrekte kennis.
2.  Bovenstaand lid komt te vervallen wanneer een verplichte uitspraak van een rechter of een overheidsorgaan, wettelijke plicht of beroepsplicht deze verplichting tot discretie ontheft.
3.  Deze verplichting tot discretie is niet van kracht wanneer er discrete kennis gepubliceerd is of gepubliceerd wordt.
4.  De kennis die de Ondernemer beschikbaar krijgt gesteld van de Consument is enkel beschikbaar voor doelwitten waar deze voor verworven zijn.
5.  Ondernemer zal geen schadevergoeding uitkeren of overgaan tot restitutie naar aanleiding van gegeven adviezen of ‘toekomstvoorspellingen’. Consument blijft zoals in Artikel 5 ook beschreven staat, te allen tijde zelf verantwoordelijk voor haar keuzes en haar eigen leven.
6.  Ondernemer retourneert dan ook geen geld van consultkosten (chat of reading) daar er in deze sprake is van een geleverde spirituele dienst en verkoop van een product niet van toepassing is.

Artikel 9 Klachtregeling

1.  De ondernemer neemt de klacht van de Consument conform de algemene voorwaarden in behandeling.
2.  Wanneer de Consument een klacht heeft dient de Consument deze te melden middels email onder duidelijke beschrijving van de klacht alvorens de Consument het falen heeft waargenomen.
3.  Nadat de klacht is neergelegd bij de Ondernemer zal deze binnen 7 dagen vanaf datum van ontvangst inhoudelijk reageren op de klacht. Wanneer een klacht onverhoeds om een langdurige afhandeling vraagt zal de Ondernemer de Consument hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht van op de hoogte stellen.

Artikel 10 Overmacht

1.  In het geval dat de Ondernemer belemmerd wordt in enige vorm wat niet te wijten is aan een tekortkoming van de Ondernemer, wet, vervolging of dergelijke is het de Ondernemer niet verplicht de verplichtingen na te komen.
2.  Onder de term overmacht worden in deze algemene voorwaarden verstaan: de Nederlandse wet, zaken waar de Ondernemer geen invloed op heeft, eventueel stakingen en storingen in alle mogelijke vormen.
3.  Wanneer er overmacht geconstateerd wordt heeft de Ondernemer wanneer deze de verplichtingen niet na kan komen het recht om dit op te schorten, wanneer de overmacht langer dan 3 maanden van kracht is heeft de Ondernemer het recht de verbintenis te ontbinden, zonder enige vorm van schadevergoeding aan de Consument te verlenen.

Artikel 11 Meningsverschil

Op de verbintenis waarop deze algemene voorwaarden werking op hebben is expliciet het Nederlands recht geldig.

Artikel 12 Complementaire en bijzondere voorschriften

Complementaire hetzij bijzondere voorschriften van deze algemene voorwaarden kunnen niet ten nadele van de Consument zijn en moeten daarnaast ook in schrift worden opgetekend op dusdanige methode dat de Consument deze algemene voorwaarden op vatbare wijze kan bewaren.